Odchovy
Nová stránka 1 Nová stránka 1 Nová stránka 1 Nová stránka 2 Nová stránka 1 html
VRH Matka x Otec , potomci
"A"

3.12.2004

Matka: AKKI SYLVADOG BOHEMIA
Otec : QUBILAI KHAN DI TOR LUPARA - RENDOG
Potomci:

3 feny: Aprilia , Airis ,Arka

5 psů: Alborg ,Angus,Axis ,Attikus ,Akkim

Rodokmen

VRH Matka x Otec , potomci
"B"

15.6.2007

Matka: AKKI SYLVADOG BOHEMIA
Otec :   QUBILAI KHAN DI TOR LUPARA - RENDOG
Potomci:

1 fena: Bell´S

1 pes: Bentlay

Rodokmen

VRH Matka x Otec , potomci
"C"

12.2.2008

Matka: APRILIA BISDOG BOHEMIA
Otec :
  HIPOGRIF KORONA BOREALIS
Potomci:

3 feny : Casey,Crazy Lassie,Charisma Hip

5 psů : Cley,Czar,Cairo,Cayenn,Caetano Falco

Rodokmen

VRH Matka x Otec , potomci
"D"

 

17.2.2009

Matka: APRILIA BISDOG BOHEMIA
Otec :  
TYP TOPP des Terres de la Rairie
Potomci:

6 feny : Ducati,Duffi,Dacota,Daisi.Dixi,Debie

4 psů : Diesl,Drux,Drago,Diego

Rodokmen